Quản lý chiến lược doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp dù ở bất cứ giai đoạn nào. Vậy quản lý chiến lược doanh nghiệp là gì? Làm sao để quản lý chiến lược doanh nghiệp hiệu quả? JobChat sẽ giúp bạn trả lời lần lượt những câu hỏi này nhé!

1.Quản trị chiến lược doanh nghiệp là gì?

Khái niệm chiến lược

Chiến lược được sử dụng đầu tiên trong quân sự để chỉ ra các kế hoạch lớn, dài hạn được đưa ra trên cơ sở tin chắc được cái gì đối phương có thể làm và cái gì đối phương không thể làm được.

Khái niệm quản trị chiến lược

Quản lý chiến lược doanh nghiệp là tổng hợp các hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn ra lặp đi lặp lại theo hoặc không theo chu kì thời gian nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tận dụng được mọi cơ hội, thời cơ cũng như giảm thiểu hoặc loại bỏ các đe doạ, thách thức trên con đường thực hiện các mục tiêu của mình.

Khái niệm quản trị chiến lược

Khái niệm quản trị chiến lược

Vai trò của quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược giúp các doanh nghiệp đánh giá rõ môi trường hoạt động bên ngoài, xác định những điểm yếu, điểm mạnh trong nội tại doanh nghiệp từ đó đề ra các quyết sách nhằm tồn tại và chiến thắng trong cạnh tranh.

>>>Tài liệu liên quan:

2.Quá trình quản lý chiến lược

Quá trình quản lý chiến lược thực chất là quá trình quản lý, nó cũng được thực hiện 4 chức năng của quản lý.

 • Lập kế hoạch chiến lược
 • Tổ chức
 • Chỉ đạo thực hiện
 • Kiểm tra

Quá trình quản lý chiến lược được chia thành 2 giai đoạn:

 • Hoạch định chiến lược: Thực hiện chức năng lập kế hoạch chiến lược.
 • Tổ chức thực hiện chiến lược: Thực hiện ba chức năng còn lại của quản lý (tổ chức, chỉ đọa thực hiện chiến lược, kiểm tra)
Quá trình quản lý chiến lược

Quá trình quản lý chiến lược

3.Quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh

Nội dung chủ yếu của nghiên cứu nội lực doanh nghiệp bao gồm:

 • Nghiên cứu thực trạng tổ chức và lãnh đạo, xem xét cơ cấu tổ chức, cách thức ra quyết định của lãnh đạo và việc thực hiện các quyết định.
 • Nghiên cứu tình hình tài chính: phân tích các chỉ tiêu tài chính như tổng tài sản, tổng nguồn vốn, khả năng thanh toán, các chỉ số lợi nhuận…
 • Nghiên cứu nguồn nhân lực: các hoạt động quản lý nguồn nhân lực như tuyển lao động, đào tạo lao động, tiền công…; tổng số lao động, cơ cấu lao động…
 • Nghiên cứu năng lực công nghệ, năng lực nghiên cứu và phát triển
 • Nghiên cứu về lĩnh vực marketing của doanh nghiệp: thị phần hiện tại, uy tín với khách hàng…
 • Nghiên cứu hiện trạng về sản xuất: quy mô công nghệ, quy mô sản xuất, khả năng mở rộng sản xuất…

Người ta thường thực hiện một số phương pháp thích hợp sau:

 • Phương pháp chuyên gia
 • Phương pháp ngoại suy xu hướng
 • Sử dụng các mô hình kinh tế lượng, các mô hình toán kinh tế

>>> Gợi ý:

4.Mô hình ba giai đoạn quản trị chiến lược

Mô hình ba giai đoạn quản trị chiến lược

Giai đoạn 1, hình thành chiến lược

Ở giai đoạn này các nhà quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ, phương tiện thích hợp nhằm hoạch định bản chiến lược cho thời kì chiến lược cụ thể. Nội dung chủ yếu của giai đoạn nay là nghiên cứu các nhân tố vên ngoài, bên trong doanh nghiệp để xác định mặt yếu, mặt mạnh, thời cơ cũng như thách thức; hợp nhất phân tích tổng hợp bằng công cụ thích hợp; xác định mục tiêu, lựa chọn và quyết định chiến lược.

Giai đoạn 2, Thực thi chiến lược.

Các nội dung chủ yếu ở giai đoạn này là soát xét lại tổ chức, đề xuất các chính sách cho quá trình thực hiện chiến lược; thiết lập mục tiêu và giải pháp trung hạn, hàng năm và các kế hoạch ngắn hạn hơn; phân phối các nguồn lực tài nguyên theo các kế hoạch đã xây dựng.

Thực thi chiến lược.

Thực thi chiến lược.

Giai đoạn 3, Đánh giá, điều chỉnh chiến lược. 

Giai đoạn này chủ yếu xem xét, đánh giá các yếu tố bên ngoài, bên trong doanh nghiệp; đo lường, đánh giá kết quả, so sánh chúng với các tiêu chuẩn “giới hạn” và thực hiện điều chỉnh mục tiêu, chính sách và/hoặc giải pháp cho phù hợp với những biểu hiện mới của môi trường kinh doanh. 

Phần mềm quản lý công việc online sẽ giúp bạn hình thành dữ liệu, hỗ trợ lên chiến lược, thực thi chiến lược tốt nhất có thể. Phần mềm còn hỗ trợ nhà quản lý quản lý nhân sự, quản lý tiến trình thực hiện chiến lược để đưa ra giải pháp kịp thời mỗi khi có vấn đề xảy ra.

>>>Xem thêm: