My Chat

Hiển thị tất cả tin nhắn có đề cập đến mình ( bao gồm tin nhắn cá nhân, trong dự án, trong chi tiết công việc, tin nhắn hệ thống). Hiển thị tất cả tin nhắn chính mình mình gửi đi ( Người dùng gửi từ màn chat nào thì đều hiển thị ở đây)

Thay vì đi đến từng nhóm để nhắn tin, trả lời tin nhắn thì tại My Chat có thể gửi tin nhắn đến tất cả nhóm khác, bằng cách đề cập đến nhóm chat cần gửi, rồi soạn nội dung và gửi đi.

Mọi thông báo hệ thống quan trọng liên quan đến mình cũng sẽ được hiển thị ngay đây

Tại đây có thể mở được chi tiết công việc để xử lý và phản hồi ngay mà không cần phải đến trực tiếp dự án và tìm đúng task để giải quyết.

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.