BẢNG GIÁ

MIỄN PHÍ

0 VND/tháng
 • Nhắn tin bảo mật
 • Gọi điện 1:1
 • Nhóm chat 1:1 không giới hạn
 • Tham gia tổng cộng 50 dự án
 • Quản lý công việc KanBan / Danh sách
 • Tìm kiếm lịch sử tin nhắn/ công việc
 • 50M mỗi file tải lên
 • Dung lượng lưu trữ 5GB
 • Ứng dụng iOS & Android miễn phí
 • Hỗ trợ chung

CÁ NHÂN

50.000 VND/tháng
 • Nhắn tin bảo mật
 • Gọi điện nhóm
 • Nhóm chat 1:1 không giới hạn
 • Không giới hạn dự án tham gia
 • Quản lý công việc KanBan / Danh sách
 • Tìm kiếm lịch sử tin nhắn/ công việc
 • 500M mỗi file tải lên
 • Dung lượng lưu trữ 10GB
 • Ứng dụng iOS & Android miễn phí
 • Hỗ trợ ưu tiên

CÔNG TY

100.000 VND/Người dùng/Tháng
 • Nhắn tin bảo mật
 • Gọi điện nhóm
 • Nhóm chat 1:1 không giới hạn
 • Không giới hạn dự án tham gia
 • Quản lý công việc KanBan / Danh sách
 • Tìm kiếm lịch sử tin nhắn/ công việc
 • 500M mỗi file tải lên
 • Dung lượng lưu trữ 10GB / người dùng
 • Ứng dụng iOS & Android miễn phí
 • Quản lý thành viên
 • Quản lý tập tin
 • Thống kê nâng cao
 • Hỗ trợ chuyên dụng
Copyright 2020 JobChat JSC. All Rights Reserved.