Tạo tiến trình

Tiến trình là tập hợp các công việc cần thực hiện trong một giai đoạn của quy trình trong dự án. Nhằm quản lý và theo dõi được tiến độ công việc.

Có thể tạo tiến trình từ giao diện kanban và trong chi tiết công việc. Lưu ý chỉ Admin/Owner mới có quyền thực hiện. Tên tiến trình tồn tại duy nhất.

Tạo cột từ Kanban

Tạo cột từ hộp thoại chi tiết công việc

Xuất hiện hộp thoại tạo tiến trình, nhập thông tin và Tạo

Copyright 2020 ©  JobChat JSC. All Rights Reserved.